تمجید ژنرال آمریکایی از پهپادهای ایرانی

پهپادمان

روح‌تان را خارج از تن می‌کند
می‌کند از بیخ و بُن بنیادتان

ضرب شست

همان وقتی که در طوفان نشستی
شبیه کاسه چینی شکستی

مصرف شبانه‌روزی گاز در ویلاهای خالی شمال

کیف و صفا

این همه نعمت به تو داده خدا

تا بکنی یکسره کیف و صفا

ترس رژیم صهیونیستی از رزمایش ذوالفقار

لرز لرزان

وقتی که به رویتان فشار است

لرزیدنتان هم آشکار است

نتانیاهو و کابینه جدیدش

اگر یاران غارت بی شمارند

در اینجا پس چرا ردی ندارند؟!

عنوان