معرفی کتاب تدبیرهای کلیدی برای موفقیت

همین یک کتاب کافیست تا موفق شوید!

حال که راه رسیدن به موفقیت را یافتید، لازم است بدانید که نویسنده در این کتاب شما را با روش رمز گشایی از جملات بزرگان عرصه‌ی تدبیر آشنا می کند و برای افرادی که خودشان توان تفسیر و قدرت هضم جملات و کلمات ثقیل را ندارند آنها را رمز گشایی می کند.

نصیحت مادرانه

احسن المشاغل

نماینده شدن از دید او به
ز هر شغلی که زیرش می شوم له