دوست دارید به چه کشوری سفر کنید؟

سفر نایث

خانم ما نمی‌دانیم چرا دایی از وقتی که از فرانسه برگشته می‌باشد همه‌اش اصرار دارد خارجکی حرف بزند و کلمه‌هایی بگوید که ما املایش را نمی‌دانیم. دایی می‌گفت: «وقتی در پاریس راه می‌روی، انگار داری در بهشت قدم می‌زنی»؛ اما بابا گفت: «آنجا کنار خیابان‌هایشان بلا نسبت شما بوی کار بی‌ادبی می‌آید.»