ادبیات علمی در کتاب طنز «جف شیش»

میز طنز؛ رسم نمودار سهمی‌برای بازی خرپلیس

نویسنده جفت شیش برای بیان و تفسیر این بازی‌ها از زبان‌های علمی مختلفی استفاده کرده است. گاهی بازی‌ها از منظر ریاضی و جامعه‌شناسی گاه از منظر یک تاریخ نویس و گاه از زاویه ادبیات و روانشناسی روایت و تفسیر می‌شود. در این مقاله 3 ادبیات مختلفی که در کتاب «جف شیش» به کار رفته است، بررسی خواهد شد....

ای تف به او که حق بشر را درسته خورد

خیلی گریم کرد که شکل خدا شود
با کدخدایی‌اش همه را سورپرایز کرد