زمستان امسال را چگونه می‌گذرانید؟

یا چوب یا زندگی

چرا همه می‌گفتند زمستان سختی در راه خواهیم داشت؟ نشستن کنار این سطل های سوراخ دار که خیلی حال می‌دهد. اما نمی‌دانیم چرا همه اتاق پر از دود می‌شود و ما سرفه‌مان می‌گیرد.

بیل گیتس و راز موفقیت صنعت خودروسازی ایران

پراید شگفت انگیز

پدر بیل هم به سبک وسترنی و کاملا دراماتیک و متمدنانه رفت سوپری سرکوچه و یک شات گان خرید و دست بیل را گرفت و با هم رفتند مدرسه. تفنگ را داد دست بیل و گفت:«بیا بریم مذاکرات برد برد را یادت بدم. برای ما آمریکایی ها، همیشه همه گزینه ها روی میز است.»