خاطرات یک ساواکی بیچاره

مقاوم کی بودی؟

دود سیگارم را در هوا پخش کردم: ناخناشو بکش بعدم بزن تو نمک، عشق هیجانو.
-  کشیدم قربان میگه من هنوز هیچی نگفتم ناخنمامو کشیدی اگه بگم کجامو می کشی!

در آستانه موج ششم

آیین نامه رستورانی

تنها یک پیس از محلول آبی رنگ روی میز برای ضدعفونی کافی است، ادکلن پدرت که نیست.