پهلوون پنبه

یهویی آمد بوی ماه مدرسه!

هر چی جیبمون بگه!

دلیل برتری!

بیا پایین سرمون درد گرفت

مدیرعامل همراه اول: اپلیکیشن شاد در ترافیک اینترنت، گوی سبقت را از سایر پلتفرم‌های داخلی و خارجی ربوده است.