حسن ریوندی تحویل بگیر!

بایدن: تمام دنیا لکه روی شلوار ما هم نیستند!

لکه ننگ دنیا!

شهید عزیز ما

بت شکن رفت ولی باز تبرها باقی ست

آمریکای جنایتکار