کارکردهای اجتماعی کتاب

کتاب به مثابه آکسسوار منزل!

یکی از کارکردهای کتاب در کشور ما، ریختن تخمه، آلبالو یا قراردادن لبوی داغ بر روی آن توسط دستفروشان و ارائه آن به بچه های مظلوم مدرسه ای است که یک اسکناس 50 تومانی به عشق خوردن چلسمه از جیب مبارک پدر، کِش رفته اند. البته این مورد در زمان بیلبیلک میرزا اتفاق می افتاد و اکنون ظرفهای یکبار مصرف این کارکرد مهم کتاب را از آن گرفته اند.

پروفسور چین شان مینکو اهل چین

!Let’s go America

Subject: America is very good place! Come here now!
آمریکا خیلی جای خوبیه، همین الان بیاید اینجا!
Hi guys!
سلام بچه ها!
I am professor chinshanminko from china & I have lived in New York since 1962.
من پروفسور چین شان مینکو اهل چین هستم و از سال 1962 در نیویورک زندگی می‌کنم.

طنز نوشته

کارکردهای اجتماعی کتاب!

کتاب (و نه کتابخوانی) در جامعه دارای کارکردهای فراوانی است که در این نوشتار قصد داریم به آنها اشاره کنیم.
الف. کتاب به مثابه آکسسوار منزل:
اولین و یکی از مهمترین کارکردهای کتاب در جامعه ما تزیین دکوراسیون منازل طبقه متوسط است. کتاب نزد این عده از افراد به مثابه آکسسوار منزل مورد استفاده قرار میگیرد

اگر شاه تا امروز بود چه میشد؟

ما درصدد هستیم تا به بیان مفاید(جمع مکثر فایده) تداوم سلطنت اعلیحضرت همایونی در این مملکت داشته باشیم تا شاید مردم ایران به خود آمده و کشورشان را نجات دهند.

عنوان