سفر در کرونا

تیشه به ریشه

بیشتر می‌شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده‌ام پس چه غمی از نیش است

کرونا و قرنطینه

تیشه به ریشه

بیشتر می‌شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده‌ام پس چه غمی از نیش است

بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

به مرگ خودم

بسته شعر

کِرم سر قلّاب

این درآمد ها که در بشقاب توست، 

حاصل پست تک و جذاب توست

پیج، دریا و تو ماهیگیر آن 

بچه هم کرم سرِ قلّاب توست