خوشی بود؟

زمان شاه بود و مردم ما
خوشی‌ها را تماماً دیده بودند

تروریست

هر کس که ز ما پرده دریده: تروریست
در دیده ما: دیده ندیده! تروریست

سفر در کرونا

تیشه به ریشه

بیشتر می‌شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده‌ام پس چه غمی از نیش است

کرونا و قرنطینه

تیشه به ریشه

بیشتر می‌شود آمار دوباره؟ به درک
من گزیده شده‌ام پس چه غمی از نیش است

بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

عنوان