۱۲:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

هر خری وارد دانشگاه نشود

۱۲:۲۹ ب.ظ 

دانشجو نما

۱۱:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

سیر تحول سلاح کشتار

۱۰:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

تروریست ها