بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

پلیس و سیاه

زانو و خرخره

بعد از هالیوود و گُلدن و لاتاری

این چکمه شده نماد مردم‌داری

از زیر سُمش گردن خود را بردار 

ای مرد سیاه رو، مگر بیماری!؟

در باب قیمت خودرو

تیز تر از خر!

لاستیک تو از چهار سو پنچر شد
تا آخر مقصدم تو پنچر رفتی

چون کورس میان تو و خر برپا شد
تو تند تر و تیز تر از خر رفتی

بداهه شاعران راه‌راه برای چت‌های لو رفته

سلام سالومه

درد وطن و غصه مردم همه کشک است

با خوردن این غم، پی یک لقمه نان است

 

باشد به یقین معدن ویروس تظاهر

آنگونه که قطب کرونا شهر ووهان است

بداهه شاعران راه راه تقدیم به شایعه سازان فجازی

ای خاک دو عالم به سر شایعه‌سازت

ای آفت آگاهی افکار عمومی

مانند هجوم ملخی تو به اراضیفکر همه مشغول به مستقبل و حال است

ذهن تو ولی یخ زده در مقطع ماضی