از مجموعه کاریکاتور جنبش سبز مخملی

لا حکم الا قانون

ما از نژاد برتریم و بقیه مردم از نژاد پستن

قوم برگزیده خدا

پمپئو نگران

فداکاری به سبک روحانی

وکلا با ۷۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی، قهرمانان جام فرار مالیاتی کشور!

قهرمان فرار مالیاتی

عنوان