۱۰:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

سه نکته نهفته در یک مرگ

اجاره خانه را ندهید

یعنی این شخص به اندازه اجاره 11سال پول داشته اما پولش به خرید خانه نمی‌رسیده است. یکی از خرج‌های سنگین زندگی، اجاره خانه است، آن را ندهیم هم تا آخر عمر نمی توانیم خانه بخریم، پس به خرید خانه، فکر هم نکنید.

۱۲:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۰۴

دستیابی به نکات تربیتی در شعر پخش شده در برخی مدارس

تربیت جنتلمنانه

اگر مشکلی دارد، به خاطر حضورش در آمریکا و فرهنگ منحط آنجاست که اینگونه شده است

۹:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۸

تنه به تنه حضرت حافظ

به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم

کنج: گوشه، میتواند جزیره‌ای باشد و از همه طرف با آب محاصره شده باشد
عافیت: آسایش، آفتاب گرفتن در ساحل
عیش: خوشگذرانی، ساحل گردی، جت اسکی سواری؛ از سر عیش: به خاطر انجام عیش

۲:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲

آشتی آشتی

تنه به تنه حضرت حافظ

رقیب: حریف، معارض، دشمن، آنکس که دوست داری سر به تنش نباشد و او هم دوست دارد سر به تنت نباشد، در زبان عربی مامور سانسور

انتصاب خویشاوندان

۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

از داخل فشار ندهید!

در حالی که اکنون خانواده ما در رفاه است، کشور دچار شرایط حساس کنونی است، آن‌وقت با فشارهای عده‌ای از داخل و خارج، پدری که نتواند رفاه خانواده خود را فراهم کند، از فراهم کردن رفاه برای جامعه عاجز خواهد بود.