به نام یگانه ساقی مواد عشق که هرچه می کشیم ازوست!

موزوع انشا: نظم

ما باید در مدرسه هم منظم باشیم مثلا باید مقشهایمان را منظم و مرتب بنویسیم. یک روز علی همتی (بغل دستیمان) مقش هایش را بدخط نوشته بود و معلم دعواش کرد و از آن روز خواهرش مریم مقشهایش را می نویسد. من هرچه به بابایم می گویم که او هم مثل مریم خوب بنویسد حرف گوش نمی کند.