شعر طنز شاعران

خود را کمی از نقاب بیرون داده

محموله‌ی ماسک، کار ناچیزی بود
از وحشی بی‌تربیت گاوچران

دولت پرکار!

دروغ بزرگ بیکاری

قطعا دروغ است اینکه ما بیکار داریم
دنبال یک شغلیم پس ما کار داریم!

زنان طلبکار!

انقراض و ازدواج

طنز یک ذهن باز می خواهد
یک زبان دراز می خواهد

بی گمان مرد خوب ایرانی
زن خوب و بساز می خواهد

شعر طنز

این مردهای مظلوم…

چون که او دختر است، پی در پی
از پسر امتیاز می خواهد

بهترین جای شهر، خانه خوب
خودروی سقفْ باز می خواهد

شعر طنز

کرسنت نامه

سال هشتاد و یکم، خندان و شاد
کرد او بر یک توافق، اعتماد

رفت با "کِرسِنت" یک فرصت طلب
شرکت نفت امارات عرب

عنوان