نطنز 27

یک ازدواج ساده کلی هزینه دارد…

طنزیمی ها

حیفِ موشک برای حیفا!

تازگی‌ها همین سعودی نیز
سر بریدن نکرده ارضایش
پا و انگشت و گوش‌بُر شده است
در همان کشوری که حکامش
بس که با فهم و با کمالاتند
سال‌ها هی به شکل موروثی
شتری وارث شتر شده است

روزگار جوان ایرانی

تولید ملی

هرچه دستت رسید وارد کن
شده از کشور موریتانی
فکر چیزی نباش غیر از سود
سود دارد کلاه سودانی
در همین حال و روز وانفسا
می‌نویسم چنان که می‌دانی

شعر طنز

به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

به جز نمایشگاه

این مکان نان و آب هم دارد
بوفه هایش کباب هم دارد

بازدیدش ثواب هم دارد
احتمالاً کتاب هم دارد

عنوان