دفتر طنز حوزه هنري استان قم بالاخره قمپز را در كرد!

قُمپز در شد!

این کتاب در واقع ماحصل جلسات ماهانۀ طنز استان قم با نام قمپز است که از سال ۱۳۹۳ در حوزۀ هنری قم برگزار می‌شود.
عباس احمدی این اشعار را جمع‌آوری و تصحیح کرده و مقدمه‌ای نیز بر کتاب نوشته است. البته معلوم نیست چرا اسمی از ایشان بر روی جلد و نیز شناسنامۀ کتاب نیست!

شعر طنز

احساس تکلیف

من صرف می کنم همه افعال سخت را
مقصود و قاصدات و مقاصید و اقتصاد

توهین نمی کنم ولی از اسب خرترست
هر یابویی که رای به این کمترین نداد

شعر طنز

دو کتاب

تو که رو دست ناشر باد کردی
تو که تجدید چاپت مثه رویا س

واسه ما شاخ بازی در میاری؟!
بِدم اجرا کنن روت یه هولوکاس

عنوان