بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

باغ

گل میمون کنار گوش من گفت
داداش سیگار داری یا نداری؟
خوشم آمد از او بسیار امّا
همان بهتر بماند در خماری!

پلیس و سیاه

زانو و خرخره

بعد از هالیوود و گُلدن و لاتاری

این چکمه شده نماد مردم‌داری

از زیر سُمش گردن خود را بردار 

ای مرد سیاه رو، مگر بیماری!؟

مناجات طنزیمیه

بداهه شاعران راه راه تقدیم به شایعه سازان فجازی

ای خاک دو عالم به سر شایعه‌سازت

ای آفت آگاهی افکار عمومی

مانند هجوم ملخی تو به اراضیفکر همه مشغول به مستقبل و حال است

ذهن تو ولی یخ زده در مقطع ماضی