مسبب اوضاع کشور

قفل گشایش

یک نفر داد زد، البته کمی با لکنت؛
گگرانی اثر ارز جهانگیگیری است

تابستان داغان

چه جای‌جای تو را کرده داغ؟: تابستان
چه نام کشور داغان توست؟: «داغ آباد»

تایتانیک

یا ایها المنور الافکار غرق غرب

کافیست، بس کنید دروغ و دونگ‌ را

بسته شعر

کِرم سر قلّاب

این درآمد ها که در بشقاب توست، 

حاصل پست تک و جذاب توست

پیج، دریا و تو ماهیگیر آن 

بچه هم کرم سرِ قلّاب توست

مناجات_طنزیمیه ۷

الهی من که سالها مثل مونالیزا دست روی دست گذاشته ام…