شعر طنز
رفع حصر

راه راه: نطق عارف در مجلس: رئیس‌جمهور به رفع حصر ورود کند

منم عارف خدای رفع حصرم
در این مجلس گدای رفع حصرم

درون مجلس ملی ایران
اگر هستم برای رفع حصرم

مگوئیدم صدای مردمم من
که من تنها صدای رفع حصرم

از انگشتم فدای انقلابم
و از جانم فدای رفع حصرم

بیا وقت نمازم تا ببینی
که در حال دعای رفع حصرم

اگر فردا به قبرم سر گذاری
بیاید نعره های رفع حصرم

کنم درمان مرض های جوانان
به یک جرعه دوای رفع حصرم

از آثار هوای خوب اینجا است
که دائم در هوای رفع حصرم

ثبت ديدگاه
عنوان