شعر طنز
این گونه فرت و فرت به هرجا بنر زدند!

راه راه:

یک عکس در فضای مجازی زیاد شد
چون عده ای به نیت غوغا بنر زدند

یک میزگرد خوب و مفصل گذاشتیم
تا بررسی شود که کجاها بنر زدند!

ایرانیان از اول تاریخ بوده اند
اشکانیان دو مرتبه گویا بنر زدند!

اشکانیان اگر چه که استارت را زدند
ساسانیان نیامده شش تا بنر زدند!

از آن زمان بلای بنر ها رواج یافت
این گونه فرت و فرت به هرجا بنر زدند!

دنیا برای دفع بلایا چه کار کرد؟
اینجا برای دفع بلایا بنر زدند!

یک قشر پولدار و مرفه درون شهر
ابراز عشق کرده و حتی بنر زدند-

– اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است
چون عده ای تمام فضا را بنر زدند

ابراز ساده لوحیِ آن اشعری نرفت
ابزار ها عوض شده حالا، بنر زدند

ای کاش دوستان به من این را خبر دهند
این جمله را ?تمامی دنیا بنر زدند

« مردان با اراده ای از سرزمین پارس
در راه علم تا به ثریا بنر زدند »

ثبت ديدگاه
عنوان