معرفی کتاب طنز «جف ُشیش»

میز طنز؛ لطفا کتاب «جف شیش» را نخوانید!

اگر دنبال تأثیرات روان‌شناختی بازی‌های پیشارایانه‌ای از منظر یونگ هستید و یا اینکه دنبال تأثیرات بازی‌های سنتی بر دیکتاتوری و استبداد شاهان قاجار هستید و یا می‌خواهید جستاری بر رفتارشناسی بازی‌های قدیمی و تأثیر آن بر کودکان دهه‌ی پنجاه و شصت داشته باشید کتاب «جف شیش» را کنار بگذارید.

بررسی تکنیک اصلی کتاب های طنز «محمد صاحبی»

میز طنز؛محمدصاحبی، مردی که با کت و شلوار، قایم باشک بازی می‌کند

ین که یک نفر با کت و شلوار و لباس رسمی، قایم باشک بازی کند، همان قدر عجیب و غریب و البته خنده‌دار است که یک نویسنده با استفاده از ادبیات علمی و رسمی در مورد بازی «خر پلیس» مطلب بنویسد.

ادبیات علمی در کتاب طنز «جف شیش»

میز طنز؛ رسم نمودار سهمی‌برای بازی خرپلیس

نویسنده جفت شیش برای بیان و تفسیر این بازی‌ها از زبان‌های علمی مختلفی استفاده کرده است. گاهی بازی‌ها از منظر ریاضی و جامعه‌شناسی گاه از منظر یک تاریخ نویس و گاه از زاویه ادبیات و روانشناسی روایت و تفسیر می‌شود. در این مقاله 3 ادبیات مختلفی که در کتاب «جف شیش» به کار رفته است، بررسی خواهد شد....

شخصیت‌ها! همگی به صف

نگاهی به کتاب مامور مرگ های غیر اتفاقی

شخصیت «قاتی» یا همان قاتل داستان، آن طوری که باید نیست. یعنی آنطوری که باید یک قاتل باشد، کنش داشته باشد، و خودش را معرفی کند، نیست. به جایش شخصیت شیرین تا دلتان بخواهد خوب ساخته شده