تخم دو زرده کرده اند!

راه راه: معاون اول رییس جمهور، جهانگیری: گیرند‌گان حقوق‌های نامتعارف تخلف نکرده‌اند! آنها …

۱) لطف کرده اند
۲) تخم دو زرده کرده اند
۳) شکسته نفسی کرده اند
۴) کفتر هوا کرده اند

ثبت ديدگاه
عنوان