شعر طنز
اندر احوالات “ژنزاده”

راه راه:
دم کلفتم گنده ام البته صاف و ساده ام
با تمام سادگی میگویم آقا زاده ام

مثل باباکرگدن جان گردنی دارم کلفت
از دماغ بهترین فیل جهان افتاده ام

بنده دانشگاهی ام با دکترایی واقعی
خرج تحصیلات را از جیب بابا داده ام

البته آن جیب بابایم که حق الناس بود
نه از آن جیبی که سهم خویش را بنهاده ام

تا کنارم دوربین یکدفعه ظاهر می شود
یا درون کار خیرم یا سر سجاده ام

میگذارم پای خود را آن ور این مرز و بوم
یا پی بوووق و فلان، یا زهرمارِ باده ام

الژِنُ وَالژِنْ «وَ مٰا اَدْرٰاکَ مَا الژِنْ» ای پسر؟
چند سالی میشود در کار ژن افتاده ام

هر شب از صندوق ژن،ژنهای عالی میبرم
من برای بردن ژن دائما آماده ام

الغرض گفتم بدانی،اسم من را هم بدان
سَروَر گردن کلفتان،حضرت «ژنزاده»ام

ثبت ديدگاه
عنوان