شعر طنز
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

راه راه:

بحث داغ طنزهای کل ایران : افتتاح
بهر دولت شد دراین ایام، دکان : افتتاح

دارد ایشان افتتاحات حیاتی، فی المثل
می نماید خط کشی را در خیابان افتتاح!

دائما دنبال طب سنتی_اسلامی است
کرده زین رو، زیره را در شهر کرمان افتتاح

یا که چون از کودکی اش عشق میرزا قاسمی ست
می کند صد سفره را در شهر گیلان افتتاح

راه اندازی کند در شهر سمنان “سرخه” را
چلستون را نیز کرده در صفاهان افتتاح

گاه با همراهی ده ها وزیرش می کند
باغ های زعفران را در خراسان افتتاح

میزند روبان به دور تخت جمشید کهن
می کند آن را مجدد بهر سلطان افتتاح

قیچی اش گر کند شد این روزها از افتتاح
می کند این بار با چاقوی زنجان افتتاح

بچه ام می کرد هی کانال ها را جست و جو
داد میزد دائما: اه باز مامان : افتتاح

اصلا این یکماهه باشد مخلص برنامه ها :
صبحگاهان ، ظهرگاهان ، شامگاهان افتتاح

ثبت ديدگاه
عنوان