شعر طنز
وفادار فرانسه

راه راه:
ما را بنویسید وفادار فرانسه
تا حشر غلامیم و بدهکار فرانسه

با عشق تنش را بزداییم ز دنیا
چون عاشق چینیم گرفتار فرانسه

پول و همه ی دار و ندار و تن و جان را
تقدییم نماییم به تجار فرانسه

در طرفه العینی همه اجناس پژو را
بیرون بکشیم از ته انبار فرانسه

گیرم همه دنیا ز پژو دست بشویند
رونق برسانیم به بازار فرانسه

در تربیتم با پدر بنده شریک است
از بس به تنم کوفته آچار فرانسه

القصه به ما خوب رسیده ست ز آنها
باشد خود الله نگهدار فرانسه

ثبت ديدگاه
عنوان