شعر طنز
من نامه!

راه راه:
هرچه خوبی درون عالم هست
جمله‌گی بر مدار من بوده
یا خودِ بنده عاملش بودم
یا که از اعتبار من بوده

مثلا این حکیم نیشابور
شاعر هفت شهر عاشق ها
اولا طای آن مشدد نیست
ثانیا او عطار من بوده

تب مجنون برای لیلی هم
گرچه افسانه هست، خیلی هم
_آنچنانی نبوده و مجنون
عاشق بی قرار من بوده

دیده ای صحنه هایی از این دست
می شود غیب، آفتاب پرست…
پیش طعمه که می شود مخفی
این هم از استتار من بوده

“نیش عقرب نه از ره کین است
اقتضای طبیعتش این است”
اقتضای طبیعت آن هم
البته اختیار من بوده…

آب دریا اگر که شور شده
یا که خورشید، اصل نور شده
ابرهایی که پر ز باران است
همه‌گی پشتکار من بوده

آنچه کرده جدا برای مثال
کل قطب جنوب را ز شمال
بله، نصف النهار مبدأ نیز
نصفه ای از ناهار من بوده

در زمانی که دزدی آسان است
کار جعل و کپی فراوان است
شده جنس تقلبی بسیار
دکتری، افتخار من بوده

خبر آمد اگرکه از ایران
خورده موشک به قلب داعشیان
نیست کار سپاه یا که بسیج
بیگمان شاهکار من بوده

الغرض هرچه مشکل و سختی ست
ارث قبل است و عین بدبختی ست
هرچه خوبی درون عالم هست
جمله‌گی بر مدار من بوده

 

ثبت ديدگاه
عنوان