شعر طنز
وعده صد من یه غاز

راه راه: «رتبه سوم در اولین دوره مسابقه شعر طنز انتخابات»

از چه گرفته ست دلم اضطراب
می شنوم زمزمه ی انتخاب
باز زده از همه پیر و شباب
حس وظیفه به سر هر جناب
آمده هر کس به امید ثواب
انتخب ینتخب انتخاب

هر که به یک شکل و به یک حالتی
از حضرات شخصی و دولتی
کرده به تن البسه ی سنتی
وه که چه ایرانی با غیرتی
وان دگری گشته فرنگی مآب
انتخب ینتخب انتخاب

خانم و آقا و صغیر و کبیر
ساده زی و مردمی اند و فقیر
فرش کف منزلشان از حصیر
غالب قوت همه، نان و پنیر
بر دلشان حسرت ششلیک ناب
انتخب ینتخب انتخاب

در پی رای است به هر ضرب و زور
از در و همسایه و فامیل دور
کرده حساب همه حتی قبور
از قبل شام و بساط سرور
همره اسباب ایاب و ذهاب
انتخب ینتخب انتخاب

خفته بروی پر قویی به ناز
وعده ی آزادیمان داد باز
من پی کاری و دو دستم دراز
می دهد او وعده ی صد من یه غاز
من پی نان، او پی رفع حجاب
انتخب ینتخب انتخاب

هر که به من گفت”تو” خاموش به
آنکه کند نقد، فراموش به
بر دهن جامعه درپوش به
در بر ما هر که بُوَد موش به
بوسه بُوَد ناقدمان را جواب
انتخب ینتخب انتخاب

ثبت ديدگاه
عنوان