چرا شکر نعمت نمی کنید؟!

راه راه: رییس جمهور در سخنرانی های بعدی چه استفهام های انکاری ای به کار می برد؟؟

– چرا استغفار نمی کنی؟؟
– توبه نمی کنی؟
کفر نعمت می کنید؟
– می خواید به من رأی ندید؟؟
– نمی گید غلط کردم؟؟
– گفتی غلط کردم؟
– چی شد، گفتی؟؟
– منتظرما!!!

ثبت ديدگاه
عنوان