تعبیر دیدن آفتاب در خواب
آفتاب آمد دلیل ماهتاب!

راه راه: ابن سیرین: آفتاب در خواب حاکمی بزرگوار است و ماه برادر او.
اگر ببیند که آفتاب از ماه بیرون آمد و بر او تابید یعنی برادرش از او فیلم خواهد گرفت. اگر خودش آفتاب شد یعنی خودش حاکم می شود. اگر آفتابش شدید بود یعنی به قدری عدل و داد می کند که مردم در تگنا قرار می گیرند.

کرمانی: اگر خواب ببیند که در آفتاب نقطه سیاهی بود یعنی باید برای سلطنتش نگران شود. اگر ببیند که ماه گوشه ای از آفتاب را کَند و آفتاب توجهی ننمود یعنی برادرش آبروی او را خواهد برد اما او توجهی نمی کند.

اگر دید که آفتاب و زمین نوری ندارد یعنی حاکم به زودی معزول شود. اگر ببیند که آفتاب از مغرب زمین تابید اما به سرزمین او نتابید یعنی اهل مغرب فریبش می دهند.

۸۰۶۱۳۰۴۵

اسماعیل اشعث: اگر کسی دید بر فلک نشست و رو به آفتاب کرد و دیگر بار از آفتاب رو بگردانید یعنی آن شخص نخست به قدرت می رسد اما آن را به باد داده و کنار گذاشته می شود. اگر دید آفتاب از زانوی زنی غربی تابید و او بی خیال بود یعنی در مقابل زنان غربی بی خیالی پیشه می کند.

جابر مغربی: اگر دید ابری جلو آفتابش را گرفت یعنی از جانب کسی که قبلا حاکم بوده در مخاطره قرار می گیرد. اگر ببیند که از آفتاب پسته ای آویزان بود و او آن را چنگ می زد یعنی شخصی پسته کار او را به قدرت می رساند. اگر ببیند مردم آن پسته را انداختند و او افتاد یعنی مردم او را از قدرت معذول می کنند.

ثبت ديدگاه
عنوان