طرح نجات با فوت!

چند راهکار برای مقابله با آتش گرفتن جنگل

وسطهای واکنش!

راه آخر و ضربه نهایی بروس‌لی، همانا جدا شدن «سازمان آتش‌گرفتن جنگلها و مراتع» از سازمان جنگلها و مراتع است

آب مایه حیات است

جواب خون را با چه میدهند؟

با یک برگه کاغذ روی دستتان خراش بیندارید و یک چیکه خون را روی دست فرد جنجال آفرین بریزید و بگویید مبتلا به ایدز هستید.

شعر طنز

ضربه مغزی یا کرونا

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را ...

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟