مجسمه سلب آزادی!

زیر چکمه‌ی آزادی!

مقاوم مثل کوه

گزارش عملکرد پایگاه بسیج تگزاس

مستکبر تازه مستضعف شده

یک عدد سلبریتی در همه موضوعات نظرده نیاز داریم که به‌قول خودشان با صحبت همه را راضی کنند. می‌دانیم تاثیری بر پلیس‌های آمریکایی ندارد؛ اما هر چه اینجور سلبریتی کمتر، بهتر. می‌فرستیم جلو با پلیس‌ها صحبت کنند.
عنوان