اصلاحات و معمای همیشگی تحریم!

برنامه ساعتی تیم اصلاحات برای ریاست جمهور!

طرف درست تاریخ

چگونه عروس موبور پیدا کنیم؟

عروس کلمبیایی

پسر: مامان من چقدر بگم مو بور نمی‌خوام. من می‌خوام موهای زنم به رنگ شب باشه.
مادر: حالا به رنگ ظهر باشه می‌میری؟! آدم مارِ توی «مار و پله» بشه؛ ولی مادر تو نشه! پاشو برو. حرف اضافه هم نباشه.
عنوان