۳:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۱

همه اش فتوشاپه

۱۰:۰۸ ق.ظ 

نکته هایی درباره ی آنچه فتوشاپ می نامند

فقط چند پیکسل!

اول از همه باید بدانیم که فتوشاپ نرم افزار ادیت تصویر است. پس وقتی فیلمی دیدیم و نخواستیم قبولش کنیم نباید بگوییم فتوشاپ است، بلکه باید اسم یک نرم‌افزار مربوط به تدوین فیلم را به کار ببریم. مثلا بگوییم تری‌دی‌مکس یا افترافکت است. اگر خیلی خواستید خفن و کار درست به نظر بیایید بگویید سینما فوردی است

۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۹

توئيزر 91

مشاور پاشنه بلندت را تکرارکن

رييس دولت مژده داد كه «عيدي امسال دولت به مردم اين است كه مردم توانستند، با ايستادگي، تصميمات آمريكا را به سمت ديگري هدايت كنند»

نیکسون

۲:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۰۵

اندر تشریح کمک ینگه دنیا به کشور گل و بلبل

سر مقاله مجله توفیق در سال ۴۶ درباره رابطه ایران و آمریکا

هنوز هستند کسانی که به درستی نمی دانند دولت ینگه دنیا در بیست و اندی سال اخیر کمک های شایان توجهی اقتصادی به کشور ما کرده است. از این رو کاکا بر خود واجب می داند تا آنجا که حافظه ی ضعیفش یاری می کند، کمک های ارزنده و ذی قیمت این کشور دوست و غیر همسایه را یادآوری نماید

چشم انتظار

۱۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

چشم انتظار