ترامپ دلقک

۱۱:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

زنگ ادبیات

در پی بدعهدی و دبه درآوردنی!

نق میزنی هی به ما، میکنی بلوا بپا
تو دس اسرائیله گوش درازت چرا؟

۱:۲۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۲-۲۷

منصور کوهی

روزکاتور/ چرخه‌ی بازیافت!