احوالات دانشجویان در نبرد با امتحانات

تعطیلی جنگجویان

ایمیل اساتید در شُرُف انفجار است و مشغله کاری اساتید، مانع از باز شدن سر این رشته دارد. اساتید به فکر پایان‌نامه جنگجویی دیگر و جنگجویان در حال احوال‌پرسی با اموات استاد!

نطنز 27

در روزگاران کهن امتحانی درحال برگزاری بود…

ویژه‌نامه ورودی‌های جدید

پا به راه ۷

قالب امتحانات در دوران پساکرونا

بخش‌نامه‌ پایانی

در راستای تساهل و تسامح و افزایش نمرات دروس علوم پایه و ارتقای سطح علمی دانشجویان سراسر کشور، قالب اجباری پیشنهادی تمام امتحانات مأخوذه از دانشجویان باید به شرح زیر باشد: