آیتم طنز

قسمت هفتم لخخلمث: امبل چیست؟ دنگل کیست؟

خاطرات پدرم از دهکده ای که در آن زندگی میکرد...

عر عر خری تضمینه!

دیگه حیوونکی تا زمینای مَشتی رو میبینه همونجا چند کیلو عنبر نسارا تولید میکنه. دَشت‌بونم راضیه و از وقتی کرونا اومده چند ملیارد عنبر نسارا فروخته!

چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۳