ترس تروریست از ترور!

مایک پمپئو: زندگی عادی ندارم، می‌ترسم.

هیروی پستو!

مهمان‌کشی یک آپشن بوده برایت
باید که باشی دائماً در فکر نارو

ترس پمپئو حتی از رفتن به میوه‌فروشی

شبیه قصه زائو و آل می‌ترسم
ز سایه چون بچه‌ای خردسال می‌ترسم

شهید عزیز ما