با ارزش یا بی‌ارزش

شما چه عددی را دوست دارید؟

باید شناسنامه پدربزرگ را باطل کنیم چون دیگر به یارانه‌اش نیازی نخواهیم داشت!

روز کارگر

بابای کارگر چه شکلی است؟

او با یک دستگاهی کار می‌کند که شبیه یک غول است و حتی صدای غول هم می‌دهد! بابا و همکارهایش اگر مواظب نباشند، دستگاه آن‌ها را می‌خورد!

انشای یلدایی

یلدای خود را چگونه گزراندید

ایسطگاه سعدی شده بود ایسطگاه محراب قاسمخانی و با خط بزرگ نوشته بودند: "ادب از که آموختی؟" و عکس محراب قاسمخانی قشنگ بود.

نامه ای برای یک نفر

تهریم جحرمی

آن روز داشت کتاب درسی اش را می خواند و به جای ورق زدن دنبال صرچ در فهرست کتاب می گشت تا مطلب را پیدا کند.