۱۱:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

من و بادام و بابام

پهن باید کند ریاضت کش

لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او میکشم ریاضت بیش

چون که کلا ندیده‌ام بادام !

۸:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۰۹

حتی فردوسی و سعدی هم جنبش سبزی بودند!

تبار نامه ی تقلب…

متقلب درون جامه ناز
چه خبر دارد از شبان دراز
منظورش این بوده که این که این آدم‌های متقلب همه‌ی لباس‌های خوب تنشان می‌کنند ولی نمی‌دانند که شب دراز است و قلندر بیدار! پدرشان قرار است در بیاید با غیرت آریایی‌ها. دنیا که همین شکلی نمی‌ماند ولی خب طول می‌کشد. خون دل‌ها باید خورد.