گزارش / معرفی برنامه‌هایی در نقد ماهواره

ماهواره با چاشنی طنز

برخی هنرمندان به صورت خودجوش و برخی هم سفارشی اقدام به ساخت برنامه‌هایی به صورت نقیضه جهت هجو این برنامه‌ها کردند.

راه راه ۲۵۴

اندر احوالات اظهار وجود بی‌بی‌سی

چیستی بی‌بی‌سی

در این راه چونان عادی عمل نموده که تاندون مغز از شنیدن خبرهایش جیغ ممتد کشیده. مردمان را از منابع خبری غیر از خود چونان دیو و لولو و دوسر و دو گوش ترسانده و مدعی است خبر راست از آن اوست، پایش بیفتد جان عمه ملکه را هم قسم می‌خورد. 

راه راه ۲۵۲
عنوان