در گرانی

بیچاره نموده‌است هم او جاهل و دانا

آجیل و کمی موز و کمی گوشت گران است
پس کودک ما را چه کند راشد و برنا
هر کس به طریقی بکند نرخ فزون تر
آن یک به سمند و دگری نیز به رانا
باید که تشکر بکنم از خود دکتر
کوشیده که بالا ببرد باند ز پهنا

بنزین محوری

قیمت همه چیز به این لامصب ربط داره حتی شما دوست عزیز

قبل از گرانی یا بعد از گرانی بنزین با هم متفاوت است. تماس بگیرید

شما فکر کدخدا هستید!

ثروت از حلقمان برون آمد
عاملش هم فقط شما هستید

زده بالا توهم‌انگاری
بر زمینید یا فضا هستید؟؟

پیش به‌سوی مقابله با تورم