انتشارات کتابچران منتشر کرد

خجالت نکش

تا به کاخ سفید برسم ترامپ زنگ زد و گفت از حمله به ایران منصرف شده. تلفن را قطع کردم و داد زدم الان وقتش بود احمق کله پوک. راننده برگشت و گفت بچه به دنیا اومد قربان؟»

خاطرات بولتون

خداحافظ بولتون

رفتن بولتون