مطالبه انگلیسی

علیه سردار

قبر آمریکایی

لوبیا چشم بلبلی و مسائل دیگر

فوری و مهم به سبک بی‌بی‌سی

کارشناسان بر این باورند که مقصر اصلی این برخورد طبق کروکی پلیس، خودروی خود قاسم سلیمانی بوده و اگر این خودرو 20 کیلومتر بیشتر سرعت داشت، جا خالی می داد و اینطور نمی‌شد.