تصور یک روشنفکر از وصیت نامه ی شهدا

خواهرم! بیگودی و شینیون فراموش نشه!

لطفا اجازه ندهید که در تشییع جنازه ی من عده ای چماق به دست بر علیه آمریکای عزیز شعار بدهند و از من استفاده ی ابزاری کنند. ما اینجا دهانمان در حال سرویس شدن است که آن مجسمه ی زیبای آزادی سرپا بماند. البته اگر عده ای از طرفداران دموکراسی و لیبرالیسم خواستند از من استفاده ی ابزاری کنند، اجازه دهید بکنند!
عنوان