ذکر خلیفه بن زاید

مروج البروج

جمله مریدان شمشیر تکبر بر کمر تقرر(قر دهنده) نهادند که هین بزرگ برجی بنا شده‌است. به سماع از حال خویش برون بودند تا کنیزکی وی را پرسید ای شیخ! برج ایفل بدیدی و صنعت و کارخانه‌جات نه؟ گفت از آن ارتفاع که ما به کرامت می‌پیمودیم جز ایفل هیچ پدید نبود.
عنوان