رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ خواب دیدم

اگر زن خواب ببیند…

اگر هم ببیند همسرش شاه شده شک نکنید خواب ملکه را هم برای خودش دیده و در آینده رئیس‌جمهور می‌شود، حالا اینکه رئیس‌جمهور زن داشته باشیم یا نه در کت خواب نمی‌رود.

یادی از بابای دولت

سهم داور این میان جز اگزوز خاور نشد

صبح دیدم رفته دلبر سمت محضر با رقیب
ای خدا در خواب هم، او بهر ما همسر نشد

گفته بودم بعد از آن دیگر نمیخوابم ولی
مدتی با چوب زیر پلک شد، دیگر نشد

به گور جدّمان خندیده بودیم

ناز نازل

خبر آغاز شد! هرچند اخبار،
چنین دشمن‌شکن(!)، نشنیده‌بودیم

چه می‌دیدیم در صدر خبرها؟
بلایی را کزان ترسیده‌بودیم:

"شده بنزین گران، خععلی یهویی"
خدا!! روی تشک، ماسیده‌بودیم!

شرحی بر مکتب بالشیسم (2)

منشور خوابینچی

در این مکتب انسان طوری زندگی می کند که در اتوبوس تهران مشهد همانگونه ساعت ها را سپری می کند. پس در طول روز بالشی تقریبا سفت را بغل نموده و سر خود را بر بالشی نرم قرار دهید.