نامه‌ای به پسرم «1»

بفهم قبل از آنکه مجبور شوم بفهمانمت

اگر من برای به دست آوردن چیزی گریه کنم، صاحب چیزی نمی‌شوم به جز دستمال کاغذی یا اگر پا بکوبم چیزی جز «هوی یابو سقف خونه ریخت» در انتظارم نیست.

وکیل الرعایا در جست‌وجوی باغ

هیس! خریدار صحبت نمی‌کند…

با شروع مناظره متوجه شدیم که چه غلط‌ها! این را کدامین بی‌حیایی در دهان مصرف‌کننده انداخته است؟ پس سود تولیدکننده چه می‌شود؟ چقدر مصرف‌کنندگان دنیاپرست شده‌اند که می‌خواهند هیچ دغدغه‌ای برای زندگی نداشته باشند. عمر دست خداوند است و وسایل و افراد، مأمور پروردگار.

نسبت گوریل انگوری با گرانی خودرو!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 10 شهریور

ملت با جنبه

خودروهای داخلی همچنان از وارداتی ها به صرفه تر است
- چون چیزی روش نداره