پا توی کفش «دو کلمه حرف حساب» گل آقا

مایه رفاه مستضعفان

الحق و الانصاف افزایش قیمت این خودروهای جانکاه! چه حرکت درستی است. با این روش هم می‌توان تمام سرمایه‌دارانی که چندین میلیون خرج این چیزها می‌کنند را به کام مرگ داد و هم از مردم بی‌پولی که چنین پول‌هایی ندارند محافظت کرد.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 بهمن 1402

تنش قیمت

حسن روحانی: دلایل رد صلاحیتم را منتشر کنید
– گذاشتن صبح جمعه منتشر کنن.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 9 دی 1402

ایستگاه گرانی

گرانی به ایستگاه اینترنت رسید
– خوبی‌ش اینه تو این ایستگاه هیچکس نیست، زود رد میشه!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 16 آذر 1402

احساس پاک

زوجین به احساسات یکدیگر توجه کنند
– نه فقط به جیب همسرشان!
عنوان