حاشیه نگاری شب طنز خوش مزه

آموزش دست زدن با مدارج علمی

محمدحسن از بالارفتن آمار ازدواج به خاطر قابل تحمل شدن چهره‌ها با استفاده از ماسک گفت و سوال مسابقه را اعلام کرد. بعدش هم عمه من را صدا کرد تا بروم و برایش میکروفون را بیاورم. خوب دقت کردم و بعدش سعی کردم خوب تعجب کنم چون عمه پیر همان علیرضای خودمان بود.
عنوان