اطلاعیه پلیس آمریکا درباره جرم نگاری

نازادی بیان!

کف‌زدن: طبق آخرین نظر کارشناسان کف‌زدن در حین تجمع از آتش‌زدن بانک‌ها و زیرگرفتن پلیس خطرناک‌تر است و جرم آن خیلی‌خیلی زیاد است. پس حواستان باشد کف نزنید.

مجسمه سلب آزادی!

زیر چکمه‌ی آزادی!

مقاوم مثل کوه
عنوان