طرح جدید ترامپ

دموکراسی در دقیقه نود

استفاده از جارو دستی در ساختمان كنگره آمريكا بلامانع بوده و مردم می‌تواند كليه محتويات انسانی و غيرانسانی داخل كنگره را جارو كشيده و رفت و روب كنند.

پلیس و سیاه

زانو و خرخره

بعد از هالیوود و گُلدن و لاتاری

این چکمه شده نماد مردم‌داری

از زیر سُمش گردن خود را بردار 

ای مرد سیاه رو، مگر بیماری!؟

شیخ و زنده کردن مردگان

انتخابات آنها دموکراسی است و از ما نه؟

شیخ دستور داد یک غرب پرست بدپیله بدان جا بخوانند. مریدان آشفته و دست‌به‌دهان چنین کردند

درباره اظهار نظر  شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی در باره برده‌داری در دنیا

برده هم برده‌های قدیم

همش نگران برافتادن نظام ارباب-رعیتی شاهنشاه آریامهر و پدرشون رضاخان بودم که با این گزارش خیالم راحت شد که حداقل یه چیزی از شاهنشاه آریامهر گذاشتند بمونه!