جلسه‌ پساپیروزی در ستاد پزشکیان

اولین ناهار کاری

پزشکیان: ولی من آمادگی‌ش رو ندارم... یه جلسه بذارین ببینیم چه گلی به سر بگیریم؟
ظریف: همه هستیم دیگه.
پزشکیان: حسن کو؟
آخوندی: اون ویدئو کنفرانسی میاد جلسه رو.

اینارو چطور گردن بگیرم!!!

نه به تَکرار

نه به تَکرار
عنوان